&

සත් සුමිතුරන් සහ රුක් නිවසේ අබිරහස

0 Ratings

Enid Blyton ගේ Well Done, Secret Seven කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

සත් සුමිතුරන් සහ රුක් නිවසේ අබිරහස

පරිවර්තනය : සුදත් රොහාන්

කර්තෘ : එනිඩ් බ්ලයිට්න්

ප්‍රකාශක : තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN : 978-955-657-297-1

පීටර් වහා ඉදිරියට පැන ගස මත සිටි මිනිසාගේ දෙකකුළ වැරෙන් අල්ලාගත්තේ ය. උස් හඩින් විලාපයක් නගමින් මිනිසා දෙපා මුදාගන්නට කිහිප වරක් තැත් කළ ද ඒ සාර්ථක වූයේ නැත.

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?