&

සත් සුමිතුරන් සහ පාළු මන්දිරයේ අබිරහස

0 Ratings

ENID BLYTON ගේ SECRET SEVEN ON THE TRAIL කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

සත් සුමිතුරන් සහ පාළු මන්දිරයේ අබිරහස

පරිවර්තනය : සුදත් රොහාන්

කර්තෘ : එනිඩ් බ්ලයිට්න්

ප්‍රකාශක : තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN : 978-955-657-301-5

දැන් දැන් ඒ අද්භුත හඬ ඔවුන්ට පැහැදිළිව ඇසේ. එය ඇසෙන්නේ නිවසේ දුම් කළුවෙන් නොවේ, පිටතිනි. පාළු නිවස වටා ඇති දැවැන්ත ලඳු කැලෑව දෙසින් පිළිතුරු ලෙස තවත් එවැනි ම හඬක් ඉන් පසු ව ඇසුණේය.

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?