&

සත් සුමිතුරන් සහ ගිනි මැල රාත්‍රිය

0 Ratings

Secret Seven Fireworks

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

සත් සුමිතුරන් සහ ගිනි මැල රාත්‍රිය

Author :  ඉනිඩ් බ්ලයිටින්

Translation :  සුදත් රොහාන්

Publisher :  තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN :  978-624-5576-21-0

බොන් ෆයර් රාත්‍රිය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ එංගලන්තයේ ළමුන් අතර පැවැක්වෙන සුප්‍රකට උත්සවයක්. උත්සවයේදී ළමෝ ෆේවික්ස් යනුවෙන් හැඳින්වෙන පඹයින් නිර්මාණය කොට විශාල ගිනි මැලයක තබා එම පඹයින් පුළුස්සති. සත් සුමිතුරන් පිරීස ද මේ අපූරු බොන් ෆයර් රාත්‍රිය සමරන්නට සූදානම් වෙති. ඒ අතරම වෙස් වලාගත් සොරෙකු අල්ලන්නට ද ඔවුන්ට හැකි වෙයි.

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?