&

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – III (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

0 Ratings

Mathematics - III Grade 10 Master Guide Publication

Add to BookShelf

Overview

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – III (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

Publisher : Master Guide (PVT) LTD

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-664-255-1

  • පෙළ පොතේ පාඩම් 21 – 29 තෙක් පෙරහුරු අභ්‍යාස
  • ස්ව අධ්‍යයනය අභ්‍යාස ඇගයීම් පත්‍රිකා 03ක්
  • වර්ෂ අවසාන ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර 05ක්
  • ආදර්ශ පිළිතුරු ද සහිතයි
BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?