&

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – II (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

0 Ratings

Mathematics - II - Grade 10 (Master Guide Publication)

Add to BookShelf

Overview

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – II (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

Publisher : Master Guide (PVT) LTD

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-664-245-2

  • පෙළපොත් පාඩම් 12 – 20 තෙක් පෙරහුරු අභ්‍යාස
  • ස්ව අධ්‍යයන අභ්‍යාස ඇගයීම් පත්‍රිකා 03ක්
  • ගණිතය පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 12ක්
  • දෙවන වාර පරීක්ෂණ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 01ක්
  • විස්තරාත්මක පිළිතුරු සහ කෙටි සටහන් ද සහිතයි
BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?