&

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – I (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

0 Ratings

Mathematics - I Grade 10 Master Guide Publication

Add to BookShelf

Overview

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – I (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

Publisher : Master Guide (PVT) LTD

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-664-205-6

  • පෙළ පොතේ පාඩම් 01 – 11 තෙක් පෙරහුරු අභ්‍යාස
  • ස්ව අධ්‍යයනය අභ්‍යාස ඇගයීම් පත්‍රිකා 03ක්
  • ගණිතය පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 12ක්
  • පළමු වාර පරීක්ෂණ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 02ක්
  • විස්තරාත්මක පිළිතුරු ද සහිතයි
BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?