&

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය සංයුක්ත ගණිතය

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

12 ශ්‍රේණිය සංයුක්ත ගණිතය අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-2235-02-3

අන්තර්ගත පළාත් :

 • 2019 වයඹ පළාත 1 වන වාරය
 • 2019 දකුණු පළාත 3 වන වාරය
 • 2019 වයඹ පළාත 3 වන වාරය
 • 2019 දකුණු පළාත 1 වන වාරය
 • 2019 සබරගමුව පළාත 3 වන වාරය
 • 2019 උතුරු මැද 3 වන වාරය

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?