&

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය සඳහා – සංයුක්ත ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර No 01

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය සඳහා – සංයුක්ත ගණිතය No 01

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-4837-70-6

අන්තර්ගතය :

  • 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මකවන නව විෂයය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදනය කර ඇත
  • 12 ශ්‍රේණියේ පාඩම් වලට අනුව සකස් කර ඇති ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 ක් සහ ඊට අදාල පිළිතුරු.
  • පිළිතුරු ලිවීම සඳහා අවශ්‍ය කොළ.

 

BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?