&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) 12 ශ්‍රේණිය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය අංක 01

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

12 ශ්‍රේණිය සඳහා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය අංක 01 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-1619-19-0

අන්තර්ගතය :

12 ශ්‍රේණියේ පාඩම් වලට අනුව සකස් කර ඇති ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 ක් සහ ඊට අදාල පිළිතුරු.

පිළිතුරු ලිවීම සඳහා අවශ්‍ය කොළ

 

BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?