&

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය අංක 01

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

12 ශ්‍රේණිය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය අංක 01 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-1619-19-0

අන්තර්ගත පළාත් :

 • 2019 මධ්‍යම පළාත පළමු වාරය
 • 2019 වයඹ පළාත පළමු වාරය
 • 2019 දකුණු පළාත පළමු වාරය
 • 2020 වයඹ පළාත දෙවන වාරය
 • 2020 දකුණු පළාත දෙවන වාරය
 • 2019 මධ්‍යම පළාත තුන්වන වාරය
 • 2019 වයඹ පළාත තන්වන වාරය
 • 2019 සබරගමුව පළාත තුන්වන වාරය
 • 2019 දකුණු පළාත තුන්වන වාරය
 • 2020 මධ්‍යම තන්වන වාරය
BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?