&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) 12 ශ්‍රේණිය ගිණුම්කරණය අංක 01

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

12 ශ්‍රේණිය ගිණුම්කරණය අංක 01 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-2971-99-0

අන්තර්ගත පළාත් :

  • 2019 වයඹ පළාත පළමු වාරය
  • 2019 මධ්‍යම පළාත පළමු වාර
  • 2019 දකුණු පළාත පළමු වාරය
  • 2020 දකුණු පළාත දෙවන වාරය
  • 2019 සබරගමුව පළාත තෙවන වාරය

 

BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?