&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ආර්ථික විද්‍යාවඅංක 02 (2022)

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

ආර්ථික විද්‍යාවඅංක 02 අ.පො.ස (උසස් පෙළ)  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-6172-05-0

අන්තර්ගතය :

 • 2022 බස්නාහිර පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 වයඹ පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 දකුණු පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 මධ්‍යම පළාත තුන්වන වාරය
 • 2021 දකුණු පළාත තුන්වන වාරය
 • 2021 මධ්‍යම පළාත තුන්වන වාරය
 • 2020 මධ්‍යම පළාත තුන්වන වාරය
 • 2020 දකුණු පළාත තුන්වන වාරය
 • 2020 දකුණු පළාත දෙවන වාර
BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?