&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) රසායන විද්‍යාව අංක 04 (2022)

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

රසායන විද්‍යාව අංක 04 අ.පො.ස (උසස් පෙළ)  2022 පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-6171-84-6

අන්තර්ගතය :

MCQ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු විවරණය කර ඇත.

ව්‍යූහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න වලට සවිස්තරාත්මක පිළිතුරු ඇතුලත් වේ.

 • 2022 උතුරු මැද පළාත
 • 2022 සබරගමුව පළාත
 • 2022 ඌව පළාත
 • 2022 අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ
 • 2022 බස්නාහිර පළාත
 • 2022 දකුණු පළාත
 • 2022 වයඹ පළාත
 • 2022 මධ්‍යම පළාත

 

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?