&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය අංක 01

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය අංක 01 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-7364-94-0

අන්තර්ගතය :

  • 2019 සහ ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදනය කර ඇත.
  • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කල ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිතුරු සහිතයි.
  • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිළිතුරු.
  • මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය කර සකස් කර ඇති ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 ක් පිළිතුරු සහිතව.
  • පිළිතුරු ලිවීම සඳහා අවශ්‍ය කොල.

 

BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?