&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-8399-11-8

අන්තර්ගතය :

 • පළාත් ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු සහිතව
 • බස්නාහිර පළාත
 • සබරගමුව පළාත
 • පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
 • වයඹ පළාත
 • දකුණු පළාත
 • මධ්‍යම පළාත

 

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?