&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ජීව විද්‍යාව අංක 04 (2022)

0 Ratings

Knowledge Bank 

Add to BookShelf

Overview

ජීව විද්‍යාව අංක 04 (2022) අ.පො.ස (උසස් පෙළ)  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-6172-15-7

අන්තර්ගතය :

 • MCQ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු විවරණය
 • ව්‍යූහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න වලට සවිස්තරාත්මක පිළිතුරු
 • 2022 උතුරු මැද පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 ඌව පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 සබරගමුව පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ තුන්වන වාරය
 • 2022 බස්නාහිර පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 දකුණු පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 වයඹ පළාත තුන්වන වාරය
 • 2022 මධ්‍යම පළාත තුන්වන වාරය

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?