&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ජීව විද්‍යාව අංක 03

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

ජීව විද්‍යාව අංක 03 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු.

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-1615-33-8

අන්තර්ගතය :

 • බහුවරණ ප්‍රශ්න වලට විවරණ
 • ව්‍යූහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න වලට විස්තරාත්මක පිළිතුරු
 • බස්නාහිර පළාත
 • ඌව පළාත
 • නැගෙනහිර පළාත
 • දකුණු පළාත
 • වයඹ පළාත
 • සබරගමු පළාත
 • මධ්‍යම පළාත
 • උතුරු මැද පළාත
 • බස්නාහිර පළාත ජ’පුර කලාපය
BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?