&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ජීව විද්‍යාව අංක 02

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

ජීව විද්‍යාව අංක 02  අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පළාත්  ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-8399-90-3

අන්තර්ගතය :

 • 2020 වයඹ පළාත 3 වන වාරය
 • 2020 වයඹ පළාත 2 වන වාර
 • 2020 වයඹ පළාත 1 වන වාරය
 • 2019 වයඹ පළාත 1 වන වාරය
 • 2020 මධ්‍යම පළාත 3 වන වාරය
 • 2020 සබරගමුව පළාත 3 වන වාර
 • 2020 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය
 • 2019 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?