&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සංයුක්ත ගණිතය

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

 සංයුක්ත ගණිතය අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-7365-22-0

අන්තර්ගත පළාත් :

  • දකුණු පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • මධ්‍යම පළාත
BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: ,
  • ISBN-10:
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?