&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ගිණුම්කරණය අංක 02

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ගිණුම්කරණය අංක 02 (Accounting)

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-8399-20-0

ගිණුම්කරණය අංක 02 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශය 2020 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු සහිතයි.

අන්තර්ගතය :

  • වයඹ පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු
  • දකුණු පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු
  • මධ්‍යම පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු
  • ඌව පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු
  • සබරගමුව පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු
  • 2020 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

 

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?