&

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ගිණුම්කරණය අංක 03 (2022)

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

Overview

ගිණුම්කරණය අංක 03 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Publisher : Knowledge Bank Publisher

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-9997-21-4

අන්තර්ගත පළාත් :

 • 2022 ඌව පළාත
 • 2022 උතුරු මැද පළාත
 • 2022 සබරගමුව පළාන
 • 2022 බස්නාහිර පළාත
 • 2022 වයඹ පළාත
 • 2022 මධ්‍යම පළාත
 • 2022 දකුණු පළාත

 

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?