&

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පළාත් අටක ඉලක්කගත ප්‍රශ්න පත්‍ර

0 Ratings

Author        ; ප්‍රේසන්ති එල්ලාවල Publisher    ; CR PRINTERS Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 1-983081-403245

Add to BookShelf

 • Genre:
  ,
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

Author        ; ප්‍රේසන්ති එල්ලාවල

Publisher    ; CR PRINTERS

Language   ; සිංහල

ISBN-10       ; 1-983081-403245

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?