&

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර – Gold Edition

0 Ratings

Author        ; සජිත් අබේසේකර/කසුන් ගනේවත්ත Publisher    ; ගුණසේන ප්‍රකාශන Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 10185043-0010

Add to BookShelf

 • Genre:
  ,
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

Author        ; සජිත් අබේසේකර/කසුන් ගනේවත්ත

Publisher    ; ගුණසේන ප්‍රකාශන

Language   ; සිංහල

ISBN-10       ; 10185043-0010

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?