&

09 ශ්‍රේණිය ගණිතය – II (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

0 Ratings

Grade 09 Mathematics - II (Master Guide Publication)

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

09 ශ්‍රේණිය ගණිතය – II (මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන)

Publisher : Master Guide (PVT) LTD

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-664-409-8

 • පෙළපොත් පාඩම් 10 – 20 තෙක් පෙරහුරු අභ්‍යාස
 • ස්ව අධ්‍යයන අභ්‍යාස ඇගයීම් පත්‍රිකා 03ක්
 • දෙවන වාර විභාගය සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 03ක්
 • විස්තරාත්මක පිළිතුරු සමඟින්, පාඩම් ආශ්‍රිත සාරාංශ සටහන්
BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?