&

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව General Edition

0 Ratings

Grade 05 Scholarship Thaksalawa - General Edition 

Add to BookShelf

 • Genre:
  ,
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව General Edition

Author : සජිත් අබේසේකර සහ කසුන් ගනේවත්ත

Publisher : ඇම්.ඩී.ගුණසේන ප්‍රකාශන

ISBN : 10179633-0011

 • සියලු ම විෂය කරුණු නව විෂය නිර්දේශයට අනුව ඇතුළත් ය.
 • දරුවාගේ කාර්කික බුද්ධිමය හැකියාව වර්ධනය වන ආකාරයේ ප්‍රශ්න සහ ගැටලු අන්තර්ගත ය.
 • අනවශ්‍ය පීඩනයකින් තොරව නියමිත කාලය තුළ දරුවාට පිළිතුරු සැපයීමට හැකිය.
 • ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍ර ආකෘතියට හා නියමිත ක්‍රමවේදයට අනුවම සකස් වී ඇත.
 • දරුවාගේ හැකියාවන් සහ දුර්වලතා හඳුනාගෙන ප්‍රතිකාර්යය ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා යෝග්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුළත් ය.

 

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?