&

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ජයමග

0 Ratings

Grade 05 Scholarship Path

Add to BookShelf

 • Genre:
  ,
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ජයමග

Author : J.M.N.Jayasinghe

Publisher : Agasara Educational Publication

Book Code : AGSEB064 

සිංහල, ගණිතය, පරිසරය, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන විෂයන් වල විෂය නිර්දේෂයට අනඅකූලව සකස් කළ I පත්‍ර 10ක් හා II පත්‍ර 10 කින් සමන්විත ශිෂ්‍යත්ව පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක් පිළිතුරු සමඟ ඇතුළත් වේ.  190+ ප්‍රතිඵල ද ඇතුළත් වේ.

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?