&

12 ශ්‍රේණිය ආර්ථික විද්‍යාව අංක 01

0 Ratings

Knowledge Bank

Add to BookShelf

 • Genre:
  ,
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

12 ශ්‍රේණිය ආර්ථික විද්‍යාව අංක 01 

Publisher : Knowledge Bank Publisher

ISBN : 978-955-1619-11-4

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) 12 ශ්‍රේණිය නව විෂය නිර්දේශය යටතේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු.

අන්තර්ගත පළාත් :

 • 2019 වයඹ පළාත පළමු වාරය
 • 2019 දකුණු පළාත පළමු වාරය
 • 2020 දකුණු පළාත දෙවන වාරය
 • 2020 වයඹ පළාත දෙවන වාරය
 • 2019 වයඹ පළාත තුන්වන වාරය
 • 2019 සබරගමුව පළාත තුන්වන වාරය
 • 2019 දකුණු පළාත තුන්වන වාරය
 • 2020 මධ්‍යම පළාත තුන්වන වාරය
BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?