&

උසස් පෙළ 12 – 13 ශ්‍රේණිය  ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය කෙටි සටහන් 02

0 Ratings

Biosystem Technology Short Note 02 for Grade 12 - 13

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

උසස් පෙළ 12 – 13 ශ්‍රේණිය  ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය කෙටි සටහන් 02

Publisher : Padanama Publication

Language : Sinhala

ISBN : 978-955-679-402-1

පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විභාග සඳහා සූදානම් වන සිසු සිසුවියන් හට මෙම කෙටි සටහන් පොත් පෙළ මහෝපකාරී වනු ඇත. දැඩි තරගකාරී විභාග වලට සාර්ථකව මුහුණ දී ජය ගැනීම සඳහා පන්ති කාමරයේ දී ලබන දැනුම අමතර උපකාරක පොත් සහ අභ්‍යාස මගින් පෝෂණය කර ගැනීමත්, අදාළ පිළිතුරු සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ලබා ගැනීමත් ඉතා අවශ්‍ය වේ. ගුරුවරයකුගේ පෞද්ගලික සහය ලබාගත නොහැකි අවස්ථාවල දී මෙම කෙටි සටහන් පොත් පෙළ ඔබට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත.

මෙම උපකාරක පොත් පෙළ සම්පාදනය කර ඇත්තේ ඊට අදාළ විෂයන් ඉගැන්වීමේ හා පිළිතුරු පත් ලකුණු කිරීමේ දීර්ඝ කාලීන පළපුරුද්දක් ලත් ප්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් මගිනි.

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?