&

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය

0 Ratings

Enid Blyton ගේ St.Clare's කතා මාලාවේ අටවැන්න 

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය

පරිවර්තනය : සුදත් රොහාන්

ප්‍රකාශක : තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN : 978-955-657-290-2

සාදය හමාර වීමෙන් පසු ව ගැහැණු ළමෝ නිහඬව ම තමන්ගේ නිදන කාමර කරා ගමන් කළහ. කාලෝටා ඔවුන්ගේ නිදන කාමරයේ දොර සෙමින් සෙමින් විවෘත කළාය. ඇයට මුලින් ම ඇසුණේ එල්සි නින්දෙන් ගොරවන හඬ යි. දැන් බිය විය යුතු නැත. එල්සි තවමත් සුව නින්දේ ය.

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?