&

3, 4, 5 පරිසරය දැනුම් මිහිර ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව

0 Ratings

3, 4, 5 Environmental Studies

Add to BookShelf

 • Genre:
  ,
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

3, 4, 5 පරිසරය දැනුම් මිහිර ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව

Author : සජිත් අබේසේකර සහ කසුන් ගනේවත්ත

Publisher : ඇම්.ඩී.ගුණසේන ප්‍රකාශන

ISBN : 978-955-21-2924-7

3, 4, 5 ශ්‍රේණි සඳහා පරිසරය දැනුම් මිහිර ග්‍රන්ථය තුළ විෂය නිර්දේශයට අනුකූල පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් තේමා 16 ම ආවරණය කරමින් ප්‍රශ්න 2000 ක් සහ ඒවාට පිළිතුරු අන්තර්ගතය. එමෙන්ම ඊට අදාළ පරීක්ෂණ, ඇටවුම් හා රූප සටහන් සියල්ල ද වෙන වෙන ම දක්වා ඇත. ඒ තුළ පසුගිය වසර 15ක ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල බහුවරණ ප්‍රශ්න ද, පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 6ක් ද ඇතුළත් ය.

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අත්දැකීම් සපිරි ප්‍රවීණ ආචාර්යවරුන් වන සජිත් අබේසේකර සහ කසුන් ගනේවත්ත මෙහි සම්පාදකයන් ය.

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?